Eesti lähiajalugu

Timeline created by laurimadis
In History
 • Kaitseliidu asutamine

  Kaitseliidu asutamine
  Organisatsiooni esialgne nimetus oli Eesti Kaitse Liit ning kontor asud Tallinnas Brokusmäel majas nr 8, endistes Linna tööameti ruumides, mis rekvireeriti organisatsiooni kasuks. Detsembris kolis Peastaap Vene tänava majasse nr. 5, endise saksa okupatsioonivõimude komandantuuri ruumidesse. Organisatsiooni esmaülesandeks sai sisejulgeoleku tagamine.
 • Maaseadus

  Riigistati mõisnikele kuuluvad maavaldused.Maal kadusid teravad sotsiaalsed vastuolud, tekkis ulatuslik väikeomanike kiht.
 • Tartu ülikooli avaaktus

  Tartu ülikooli avaaktus
  Alus eestikeelsele kõrgharidusele
 • Tartu rahuleping

  Tartu rahuleping
  Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti iseseisvust ja määrati kindlaks riigipiirid. Nõukogude Venemaa viis välja armee Eestist ning loovutas Eestile 15 miljonit kuldrubla.
 • Esimene põhiseadus

  Esimene põhiseadus
  Vastavalt põhiseadusele oli Eestis kõrgemaiks võimukandijaks rahvas, seadusandliku võimu teostas riigikogu.
 • Eesti võeti Rahvasteliidu liikmeks

 • Detsembrimäss

 • Vähemusrahvaste kultuuromavalitsuse seadus

  Riigikogu võttis vastu vähemusrahvuste kultuuromavalitsuste seaduse. Seaduse kohaselt said Eestis elavad sakslased, venelased, juudid ja rootslased ja muud vähemusrahvused, kelle arv ületas 3000 inimese piiri valida oma kultuuromavalitsuste organid, mis võisid luua emakeelseid koole ja teisi asutusi. Võimalust kasutasid sakslased ja juudid.
 • Eesti kultuurkapitali seadus

  Eesti kultuurkapitali seadus
  Peamine kultuuri finantseeriv asutus (summad laekusid erinevatest maksudest).Jagati ka stipendiume ja toetusi.
 • Rahareform

  Rahareform
  Laenati 28 miljonit krooni mille abil korraldati ringi Eesti rahandus ja pangandus. Võeti kasutusele kroon.
 • Uus põhiseadus

  Laiendati riigivanema võimupiire
 • Sõjaväeline riigipööre

  Sõjaväeline riigipööre
  K. Päts ja J. Laidoner teostasid sõjaväelise riigipöörde. Kehtestati üleriigiline kaitseseisukord ja Laidoner määrati sõjaväe ülemjuhatajaks
 • Vabadussõdalaste liikumise likvideerimine

  Vabadussõdalaste liikumise likvideerimine
  Arreteeriti juhtivad vabadussõdalased koosolekul, kus väidetavalt olevat arutatud järgmiseks päevaks kavandatud relvastatud väljaastumise plaani.
 • Kolmas Põhiseadus

  Eesti riigipeaks sai president kes valitakse rahva poolt otseselt kuueks aastaks, riigikogu muudeti 2 kojaliseks. Vabariigi valitsuse eesotsas peaministriga määras ametisse president ja rahvalt oli ära võetud rahvaalgatuse õigus ja põhiseadus võimaldas jätkata autoritaalset valitsemist.
 • Presidendi valimine

  Presidendi valimine
  Konstantin Päts valiti Eesti Vabariigi esimeseks presidendiks
 • Molotovi-Ribbentropi pakt

  Molotovi-Ribbentropi pakt
  Mittekallaletungileping Saksamaa ja Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu vahel ehk Molotovi-Ribbentropi pakt oli mittekallaletungileping Saksamaa (Kolmanda Riigi) ja NSVL vahel, millele kirjutasid Moskvas 23. augustil 1939 alla NSVL välisminister Vjatšeslav Molotov ja Saksa välisminister Joachim von Ribbentrop.Enim tähelepanu on pälvinud selle lepingu juurde kuulunud salajased lisaprotokollid.
 • Teine Maailmasõda

  Sõja käigus mobiliseeriti üle 100 miljoni sõjaväelase, mis teeb selle kogu ajaloo kõige laialdasemaks sõjaks. "Totaalse sõja" olukorras paigutasid peamised osavõtjad kogu oma majandusliku, tööstusliku ja teadusliku võimsuse sõja teenistusse, kaotades tsiviilsete ja sõjaväeliste ressursside vahe. Sõjas tapeti üle 70 miljoni inimese, enamik neist tsiviilisikud, mis teeb sellest inimajaloo kõige verisema kokkupõrke.
 • NSVL ultimaatum Eestile

 • kirjutatakse alla Baaside lepingule NSVL-ga

 • Baltisakslaste ümberasumine

  Baltisakslaste ümberasumine
  Kolmanda Riigi ja NSV Liidu vahelise Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimist pakti alusel opteerumisprotsessile, mille käigus lahkus Eestist aastatel 1939–1940 ja 1941 21 645 saksa rahvusest ja nendega sugulussidemetes olevat inimest.
 • Eesti okupeeritake Punaarmee poolt

  Eesti okupeeritake Punaarmee poolt