ประวัติศาสตร์ไทย

Timeline created by facebooker_1086711061484734
In History
 • 800

  สมัยทวารวดี

  สมัยทวารวดี
  อาณาจักรที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทย และค้นพบหลักฐานทางประวัติศาตร์อยู่ทั่วไปของประเทศไทย หลักฐานทางโบราณคดี
 • 800

  อาณาจักรตามพรลิงค์

  อาณาจักรตามพรลิงค์
  เป็นอาณาจักรที่อยู่ทางภาคใต้ของไทย หลักฐานทางทางโบราณคดี
 • 850

  สมัยศรีวิชัย

  สมัยศรีวิชัย
  เป็นอาณาจักรที่อยุ่ทางตอนใต้ของประเทศไทยหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 • Jan 1, 1000

  ยุคก่อนประวัติศาสตร์และรัฐโบราณในประเทศไทย

  ยุคก่อนประวัติศาสตร์และรัฐโบราณในประเทศไทย
  หลักฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์
  นักโบราณคดีชาวฮอลันดา ดร. เอช. อาร์. แวน ฮิงเกอเรน ได้ขุดค้นพบเครื่องมือหินเทาะซึ่งทำขึ้นโดยมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณใกล้สถานีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์เหล่านี้อาจเป็น มนุษย์ชวาและมนุษย์ปักกิ่ง[4] ซึ่งอยู่อาศัยเมื่อประมาณ 5 แสนปีมาแล้ว อันเป็นหลักฐานในยุคหินเก่า
  ประวัติศาสตร์ไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
 • 1200

  สมัยสุโขทัย

  สมัยสุโขทัย
  พ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทย ประวัติพ่อขุนรามคำแหง
 • สมัยรัตนโกสินทร์

  สมัยรัตนโกสินทร์
  เป็นราชธานีของไทย มีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง
 • ชนพื้นเมืองและการอพยพเข้ามาในประเทศไทย

  ชนพื้นเมืองและการอพยพเข้ามาในประเทศไทย
  มนุษย์สมัยโบราณรุ่นแรกในตระกูลออสโตเนเซียน ซึ่งเป็นพวกที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยเมื่อหลายพันปีที่แล้ว รวมทั้งเป็นบรรพบุรุษของชนชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบัน[9] ต่อมา มนุษย์ในตระกูลมอญและเขมรจะอพยพเข้ามาจากจีนหรืออินเดียด้วย ก่อนที่พวกไทยจะอพยพเข้ามาแย่งชิงดินแดนจากพวกละว้า ซึ่งเป็นชนชาติล้าหลัง[10] ชาวเขาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันจึงสันนิษฐานว่าสืบเชื้อสายมาจากพวกละว้า[10]
 • Period:
  500
  to
  950

  สมัยก่อนประวัติศาสตร์

  อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย
 • Period:
  763
  to
  882

  สมัยธนบุรี

  มีกษัตริย์ปกครอง 1 พระองค์ คือ พระเจ้าตากสินมหาราช
 • Period:
  1200
  to

  สมัยอยุธยา

  อยุธยาเป็นราชธานี 417 ปี
 • Period:
  1200
  to
  1250

  สมัยสุโขทัย

  เป็นอาณาจักรแรกของไทย มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหง
 • Period: to

  สมัยรัตนโกสินทร์

  เป็นราชธานีของไทย