Lietuva nuo valstybės ištakų

Timeline created by Subachius
In History
 • 1202

  Kalavijuočių ordino įsikūrimas

  Po saulės mūšio sujungtas su Vokiečių ordinu. Pervadintas Livonijos ordinu, turėjo savo savivaldos teisę. Centrinė būstinė - Ryga.
 • 1236

  Saulės mūšis

  Saulės mūšis
  Kovota su Kalavijuočių ordinu. Lietuviai laimėjo. Apginta besikurianti Lietuvos valstybė. Po šio mūšio ordinai buvo sujungti į vieną. Manoma, kad tuomet Mindaugas suvienijo kelias žemių sąjungas į valstybę.
 • 1236

  Vokiečių ordino (kryžiuočių) įsikūrimas

  Vokiečių ordino (kryžiuočių) įsikūrimas
  Prūsų žemėse. Centrinė būstinė - Marienburgas.
  Atsikraustymo priežastys: krikščionybės skleidimas, kryžiaus žygių populiarumas, ekonominiai riterių interesai.
 • 1251

  Mindaugo krikštas

  Mindaugo krikštas
  Priežastys: Lietuva buvo puldinėjama ordino dėl pagonybės. Izoliuota nuo Vakarų pasaulio.
  Padariniai: atokvėpis leido stiprinti Lietuvos valstybę. Lietuva pasuko Vakarų civilizacijos keliu. Valstybingumas užtikrino savitą raidą. https://www.youtube.com/watch?v=zvfyWVhfqRs
 • Jul 6, 1253

  Mindaugo karūnavimas

  Mindaugo karūnavimas
  Pasikrikštijęs ir karūnavęsis Mindaugas sudarė sąlygas taikiai Vakarų civilizacijos sklaidai Lietuvoje.
 • 1260

  Durbės mūšis

  Laimėjo Lietuviai. Apginta Lietuvos valstybė. Kuriam laikui susilpnintos ordino pajėgos. Po šio mūšio prasidėjo Didysis Prūsų sukilimas. https://www.youtube.com/watch?v=-w1Lcl9wq9I
 • 1385

  Krėvos sutartis

  Krėvos sutartis
  Krėvos pilyje LDK valdovo Jogailos ir Lenkijos bajorų sudaryta sutartis.
  Lietuva susieta su Lenkija dinastiniais ryšiais. Lietuva tapo bvalstybe valdoma to pačio valdovo kaip ir Lenkija.
 • 1387

  Lietuvos krikštas

 • 1387

  Jogailos suteiktos privilegijos

  Krikšto progą Jogaila suteikė privilegijas: Bajorams - įteisintas luomas, jų turtas pripažintas nuosavybe, nurodyta karo tarnybos pareiga. Vilniaus vykupui - įkurtas vykupystės sostas, sudarytos prielaidos aukštųjų dvasininkų įtakai politiniam gyvenimui. Vilniaus miestui - suteikta Magdeburgo teisė. Ėmė formuotis mestiečių luomas. Bajorai. Vyskupas. Mestiečiai.
 • 1392

  Astravos sutartis

  Vytautas priskirtas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, Jogailos vietininku.
 • 1410

  Žalgirio mūšis

  Žalgirio mūšis
  Baigėsi apie 200 metų trukę ordino puldinėjimai. Atgauta Žemaitija. Vytautas pelnė karvedžio šlovę, sustiprėjo tarptautinis Lietuvos autoritetas.
 • 1413

  Žemaitijos krikštas

  Žemaitijos bajorai gavo tokias pačias privilegijas kaip ir kiti LDK kilmingieji.
 • 1447

  Kazimiero privilegija

  Įteisintas valstiečių įbaudžiavinimas. Priklausomi valstiečiai nebegalėjo įsikurti pas kitą šeimininką. Išplėsti Ponų tarybos įgaliojimai.
 • 1492

  Aleksandro privilegija

  Bajorams suteikta savivalda - seimeliai. Patvirtinta Lietuvos seimų šaukimo tvarka. Bajorai tapo įtakingiausiu visuomenės sluoksniu.
 • 1547

  Išspausdintas Mažvydo "Katekizmas"

  Išspausdintas Mažvydo "Katekizmas"
 • 1569

  Liublino unija

  Liublino unija
  LDK ir Lenkija buvo sujungtos į vieną valstybę. Ją valdė vienas valdovas, vienas seimas.
 • 1830-1831 Sukilimas

  1830-1831 Sukilimas
  1830–1831 m. sukilimo priežastimis galima įvardyti carinės Rusijos primestą tvarką, kurios nenorėjo laikytis nei Lenkijos, nei Lietuvos bajorija. Nuslopinusi sukilimą caro valdžia ėmėsi represijų: uždarinėjo bažnyčias ir vienuolynus, bažnyčias vertė cerkvėmis, prasidėjo trėmimai į Sibirą, buvo konfiskuoti sukilime dalyvavusių bajorų dvarai, vykdoma krašto kolonizacija, uždarytas Vilniaus universitetas (1832 m.), panaikinta Lenkijos autonomija, 1840 m. nustojo veikti trečiasis Lietuvos Statutas.
 • Lenkijos ultimatumas

  Reikalauta užmegzti diplomatinius santykius
 • Klaipėdos krašto praradimas

  Vokietija pateikia ultimatumą atiduoti Klaipėdos kraštą. Ultimatumas priimtas.
 • Savitarpio pagalbos sutartis

  1939 spalį SSRS
  Perdavė iš Lenkijos atimtą Vilnių. Lietuva įsileido 20000 Raudonosios armijos karių.
 • SSRS ultimatumas

  1940 birželio 14
 • I sovietinė okupacija

  1940 06 15 - 1941 06 22
  Siekta sovietizuota ir įtraukti į sovietinę sudėtį
 • SSRS aneksija

  Galutinai užbaigtas stojimas į SSRS
 • Nacistinė okupacija

  1941 06 22 - 1944/1945
 • II sovietinė okupacija

  II sovietinė okupacija
  1944/45 - 1990 kovo 11 d.
  1945 m. pradžioje Raudonoji armija išstūmė vermachtą. Lietuva buvo išlaisvinta iš vokiečių okupacijos.
  Iki 1953 sovietizacija: diktatūra, nacionalizacija, kolektyvizacija, industrializacija, urbanizacija, trėmimai, represijos, ateizmas, ideologizuojama kultūra.
 • Lietuvių chartija

  Priimta VLIK(Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas)
  *gyventi laisvai, nepriklausomai
  *išlaikyti kalbą, tradicijas
 • Ginkluota rezitencija

  1944-1953
  Siekė atkurti nepriklausomą Lietuvą, išvyti Raudonąją armiją.
 • Stalino mirtis

  Stalino mirtis
  Iš esmės baigta sovietizacija.
  Nuo ginkluotos rezistencijos pereita prie disidentinio judėjimo.
  Prasidėjo politinis "atšilimas" - Nikita Chruščiovas pradėjo dalinį stalininio režimo liberalizavimą.
 • Kalantos susideginimas

  Kalantos susideginimas
  Kalantos poelgis sukėlė protesto veiksmus, jis tapo pasipriešinimo simboliu, idealu.
  Sovietai Kalantą paskelbė sunkiu psichiniu ligoniu
 • Lietuvos katalikų bažnyčios kronika

  1972-1989
  1. Informavo vakarus apie tikrąją padėtį
  2. Priešinosi ateizmui
  3. Reikalavo paisyti žmogaus teisių
 • Period:
  1236
  to
  1263

  Mindaugo valdymas

  Sugebėjo suvienyti Lietuvos valstybę ir taip apsiginti nuo ordino. Sėkmingai kariavo su ordinu. Pasiekė, kad Lietuva būtų pripažinta lygiaverte katalikiška valstybe. Padėjo pagrindus tolimesnei Lietuvos politinei ir kultūrinei tradicijai. Sudarė sąlygas taikiai Vakarų civilizacijos sklaidai.
 • Period:
  1275
  to
  1341

  Gedimino valdymas

  Vilniaus, kaip sostinės, įkūrėjas. Valdymo laiku stiprino LDK demokratinėmis priemonėmis. Kreipėsi į popiežių laiškais, laimėjo 10 metų paliaubų su ordinu. Plėtė LDK prijungdamas rusų žemes. Laiškais kvietė pirklius ir amatininkus.
 • Period:
  1345
  to
  1377

  Algirdo valdymas

  Prijungė didelius rusų žemių plotus. Sėkmingai kovėsi su mongolais-totoriais (dėl rusų žemių). Vyko nuolatiniai karai su ordinu, vykdė atsakomuosius grobiamuosius žygius. Siekė pripažinimo žadėdamas krikštytis.
 • Period:
  1377
  to
  1401

  Jogailos valdymas

  Sudarė taiką su ordinu išduodamas Kęstutį, susidūrė su ordinu kovodamas su Vytautu dėl Lietuvos sosto. Pasirašė Krėvos uniją, tapo Lenkijos karaliumi (1386-1434 m.) Pasiekė tarptautinį LDK pripažinimą.
 • Period:
  1381
  to
  1382

  Kęstučio valdymas

  Prieš tapdamas valdovu, buvo Algirdo patarėjas, galbūt net bendravaldis. Kovų su ordino strategija ta pati. Vyko nuolatiniai karai su ordinu.
 • Period:
  1386
  to
  1569

  Dinastinė unija su Lenkija

 • Period:
  1392
  to
  1429

  Vytauto valdymas

  Valdymo laiku pasiekta didžiausia Lietuvos galybė. Didintas Lietuvos savarankiškumas santykiuose su Lenkija, iš didikų formavo Ponų tarybą.
 • Period:
  1440
  to
  1492

  Kazimiero Jogailaičio valdymas

  Savo privilegija įteisino valstiečių įbaudžiavinimą. Išplėtė ponų tarybos galias - jie tapo faktiški Lietuvos valdytojai.
 • Period:
  1492
  to
  1506

  Aleksandro valdymas

  Suteikė bajorams savivaldą, jie tapo įtakingiausiu sluoksniu. Patvirtino Lietuvos seimų šaukimo tvarką.
 • Period:
  1506
  to
  1548

  Žygimanto Senojo valdymas

 • Period:
  1529
  to
  1572

  Žygimanto Augusto valdymas