La memoria

Timeline created by i,marta
 • Historia de la memoria(cronologia)

  Historia de la memoria(cronologia)
  Principals tecnologies usades;
  Dècada del 1930; targes perforades o relés electromagnètics.
  Dècada del 1940; Tub de buit, Resistències
  Dècada del 1950; Línies de retard de mercuri , Tub de buit Williams, Memòries magnètiques, Memòria de ferrita, molt popular fins als 70
  Dècada del 1960; Primer xip comercial de memòria de semiconductor
  Dècada del 1970; Substitució de les memòries de ferrita per les semi.
  Dècada1990; Generalització memòria SDRAM
  Dècada del 2000; Generalització memòria DDR SDRAM
 • Historia de la memoria I

  Historia de la memoria I
  Targetes perforadas-La targeta perforada era una cartulina amb ns forats o sense que indicaven a l'ordinadro les ordres que tania que seguir,mes tard es defini com a codi binari o BCD.
 • Historia de la memoria II

  Historia de la memoria II
  Estaven constituïdes per dos o més elèctrodes rodejats de buit en un tub de cristall.Els tubs de buit mes senzills tenen un filament,el cartrode, a traves del qual la corrent escalafant-l'ho per l'efecte Joule.
 • Historia de la memoria III

  Historia de la memoria III
  Xip- els primers xips forau venuts al 1960, no tingueran el mateix tamny que a la actualitat pero forau un gran avanç per la tecnologia i informatica
 • Historia de la memoria IIII

  Historia de la memoria IIII
  SDRAM - El primer de tot que tindria que fer en aquesta finestra seria cambiar el nom ja que el correcte seria SDR pro com que el que va estar popularitazat fou SDRAM seguirem igual,la memoria SDRAM fou un avanç informatic del cual no tenim massa informació.
 • Historia de la memoria V

  Historia de la memoria V
  DDRAM - No deixa de ser una actualitcacio potent de la SDRAM pero amb unes bones millores una amplificacio de banda que arriba als 3'2GB/s que es un 400% mes rapid que l'antrior anomenada.Les millores les permeten els buffers d'entrada i surtida dels busos .
 • Historia de la memoria VI

  Historia de la memoria VI
  Micro xip-Un circuit integrat es una pastill o xip on es troben tots elscomponents electronics per realitzar una funció.Aquest components estan coposats principalment,per condensadors diodes,resistencies i transistors.
 • Memories externes actuals

  Memories externes actuals
  CD-Compact Dicsc,es un disc optic creat inicialment per a guardar audio pero posteriormenttambe veiren la utilitat de guardari dades,que podrient ser de tot tipus .
 • Memories externes actuals II

  Memories externes actuals II
  USB-Universal Serie Bus ,fou creat el 1996 per set empresas que actualment formen el consell directiu.EL usb en un principi no ers creat per extreure informacio i poguer veure la informacio en un altre PC, sino eliminar els ports bus ISA o PCI i millorar les capacitats "plug-and-play".
 • Tipos de memoria I

  Tipos de memoria I
  RAM - Es desde on rep la informació el processador i guarda els resultats
 • Tipos de memoria II

  Tipos de memoria II
  Memoria virtual-Es la tecnica per proporciona simulacio de un espai de memoria molt mes gran pro en aquest cas no guarda memoria
 • Tipus de memoria III

  Tipus de memoria III
  Memoria cau - Es n memoria mes reduida que la cau i copia les dades mes sovint utilitzades,es mes rapida que la ram ja que no es te que actualitazar continuament