La Civilizacio Romana

Timeline created by zafar.nafis
In History
 • Period:
  -753 BCE
  to
  -509 BCE

  Monarquia

  La ciutat de Roma va ser fundada, segons la legenda, per Romul i Rem al segle VIII aC Romul va ser el primer rei i va dotar la ciutat d'instruccions politiques, la mes rellevant de les quals va ser el senat.
 • Period:
  -509 BCE
  to
  -27 BCE

  Republica

  La gran expancio del domini roma es va produir durant el periode republica. En primer lloc , els romans van dominar la regio del laci i, despres, els pobles del centre dla peninsula italica. L'any 264 aC van aconseguir el domini sobre tota la peninsula.
 • Period:
  -27 BCE
  to
  -476 BCE

  Imperi Esplendo

  elpoder del senat va comensar a disminuir apartir del segle I aC, despres d'una etapa en greus conflictes sosials i gerres sivils, un militar de gran prestigi, Octavi Augustu, l'any 27 aC es va procimar emperador, amb el nom de Cesar August.
 • Period:
  -27 BCE
  to
  -476 BCE

  Imperi Crisis

  A partir del segle I dC, l'imperi Romà va començar a debilitar-se a conseqüència de les incursions cons tants de diversos pobles procedents del nord i del centre d'Europa i també d'Asia. Els límits de l'Imperi van començar a recular.