ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ

Timeline created by jouzar
In History
 • Η απαρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • ΣΥΝΘΉΚΗ ΡΏΜΗΣ

 • Οι Κοινότητες συμπεριλαμβάνουν την Δανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο

 • Οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές

  οι πρώτες άμεσες, δημοκρατικές εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Συμφωνία του Σένγκεν

  υπογράφηκε μεταξύ πέντε ευρωπαϊκών κρατών (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες) που επέτρεψε τη σταδιακή κατάργηση των συστηματικών συνοριακών ελέγχων μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών
 • ευρωπαϊκή σημαία και υπογράφηκε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη

  προώθησε την δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς
 • πτώση του Τείχους

 • η Ανατολική Γερμανία εισήλθε στην Κοινότητα

  Μετά τη πτώση του Τείχους η Ανατολική Γερμανία εισήλθε στην Κοινότητα, ως τμήμα της διευρυμένης Γερμανίας
 • Συνθήκη του Μάαστριχτ

  Η επίσημη ίδρυση της Ευρωπαικής Ένωσης
 • η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία προσχώρησαν στην πρόσφατα ιδρυθείσα Ένωση

 • Ομώνυμη συνθήκη

  στο Άμστερνταμ υπογράφηκε η πρώτη ευρεία τροποποίηση
 • ευρωπαϊκό νόμισμα

  το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα κυκλοφόρησε και σε φυσική μορφή σε ολόκληρη την Ευρωζώνη
 • Συνθήκη της Νίκαιας

  δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης λόγω της επικείμενης διεύρυνσης της σε 25 κράτη-μέλη
 • νέες χώρες προσχώρησαν στην ΕΕ

  δέκα νέες χώρες προσχώρησαν στην ΕΕ, οκτώ εκ των οποίων της Ανατολικής Ευρώπης: Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχία
 • Συνθήκη θέσπισης Συντάγματος της Ευρώπης

  υπογράφηκε στη Ρώμη και φιλοδοξούσε να αντικαταστήσει όλο το θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Βουλγαρία και η Ρουμανία έγιναν μελη τησ Ε.Ε

 • Συνθήκη της Λισαβόνα

  Η συνθήκη αυτή τροποποίησε ολόκληρη τη δομή της Ένωσης, συγχωνεύοντας πλήρως τους Τρεις Πυλώνες της σε μια ενιαία νομική οντότητα. Επίσης, θέσπισε επίσημα πια τον θεσμό του μόνιμου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θητεία 2,5 ετών, ενώ έδωσε αυξημένες αρμοδιότητες στον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης
 • Εσθονία

 • Λετονία

 • Λιθουανία μέλος της Ευρωζώνης

 • Period: to

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ

  χρονογραμμή στης πορεία του θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πρώτη μορφή του, μέχρι σήμερα.